Sörbygden
Krokstad / Försörjningshemmet
"Fatti'går'n"


- Till första sidan
C:a 1910 Här saknas ladugården den tillkom först senare. De första åren använde man ladugården på "Lanäset"
som låg några hundra meter längre norrut och på andra sidan vägen.


Kort före sin död 1907 inköpte prosten J.V. Thuresson en gård i Åseröd vilken han skänkte till församlingen att användas som ålderdomshem. Detta stod klart 1908 och användes sedan som ålderdomshem fram till slutet av 1950-talet då man byggt ett nytt i Hedekas med plats för 30 patienter och som var gemensamt för Krokstad, Hede och Sanne.

Under åren 1920 - 58 var fröken Elisabeth Jönsson (1895 - 1971) föreståndarinna. När hon slutade som föreståndarinna flyttade hon till Lilla Röds fd. skola.

Försörjningshemmet var i princip självförsörjande. I början använde man sig av Lanäsets ladugård men bygge så småningom en egen ladugård. Man hade också, hönshus, svistall m.m. och odlade även grönsaker och hade fruktträd. Detta sköttes av de inneboende som klarade av att arbeta samt av dagsverkare.

Till ålderdomshemmet hörde också en fastighet, Elveröd, belägen c:a 700 m söder om ålderdomshemmet. Denna var avsedd som bostad åt hemmets manlige föreståndare. Denne hade dock bostad varför Elveröd arrenderades av Alfred Strandberg som i gengäld verkade som dagsverkare på åldersomshemmet. Fastigheten friköptes när ålderdomshemmet flyttade till Hedekas i slutet av 1950-talet


Flygfoto från söder. Måste vara taget före 1953.

"Smutt" och "Snusgustav"
två inneboende 1922

Åseröds gård Flygfoto början av 1960-taletTroligen taget från Rävås-berget

Hilma och Alfred Strandberg

Protokollsutdrag
Daglön 1932
- Tillbaka -
- Till första sidan -